YWCA - Black&White Benefactria Ball - 10-22-2010 - finaimage